شرايط اوليه پذيرش در مركز رشد واحدهای فناور


1- داشتن ایده مبتنی بر فناوری، مهندسی معکوس یا نوآورانه دارای پیچیدگی فنی که مراحل پژوهشی آن به پایان رسیده باشد.

2- داشتن تیم کاری با حداقل 2 نفر تمام وقت متناسب با ایده ارائه شده و برنامه کاری پیشنهادی

3- داشتن برنامه کاری مناسب جهت تجاری سازی ایده ارائه شده و اقتصادی بودن سرمایه گذاری بر روی آن

4- متقاضیان محترمی که در سامانه پذیرش قبلی اقدام به ثبت ایده و ارسال کاربرگ پذیرش نموده اند، با ثبت نام مجدد در سامانه پذیرش جدید، اطلاعات قبلی را در کاربرگ پذیرش تکمیل نموده و ارسال بفرمایند.

ورود به سامانه